Trukkiturvallisuus

Työtapaturmia voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä riittävällä trukkiturvallisuudella. Turvallinen työskentely trukilla edellyttää muun muassa, että trukin turvallisuusmääräykset ovat otettu huomioon riittävällä tasolla, että ajolupa löytyy ja että ajoonlähtötarkastus on suoritettu.

Trukki ja työturvallisuus

Työtapaturmia voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä riittävällä trukkiturvallisuudella. Turvallinen työskentely trukilla edellyttää muun muassa, että trukin turvallisuusmääräykset ovat otettu huomioon riittävällä tasolla, että ajolupa löytyy ja että ajoonlähtötarkastus on suoritettu.

Vaikka vakavien työtapaturmien määrä on ollut laskussa jo vuosikymmeniä, trukkeihin liittyviä tapaturmia tapahtuu silti vuosittain. Siksi työturvallisuudesta huolehtimiseen täytyy panostaa.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Velvoitteeseen kuuluu myös työympäristön ja toimintatapojen turvallisuuden tarkkailu sekä tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuudesta huolehtiminen on järjestelmällistä toimintaa, jossa täytyy ottaa huomioon työn luonne, työvälineet, organisaation toiminta ja työympäristö.

Henkilökunnan koulutus ehkäisee vaaratilanteita

Trukkeihin liittyvien työtapaturmien ehkäisemiseksi henkilökunnan koulutus ja vaaratilanteiden ennakointi nousee tärkeään asemaan. Henkilökunnan on hallittava oikeaoppinen trukin käyttö ja tiedettävä riskit, jotta työskentely sujuu turvallisesti.

Työntekijöitä on perehdytettävä työhön ja uusille työntekijöille on annettava riittävät tiedot haitoista ja vaaratekijöistä työpaikalla. Perehdytyksessä on huomioitava myös työolosuhteet, työmenetelmät sekä opastus turvalliseen työskentelyyn.

Suositeltavaa on käydä koulutettavien kanssa yleisimmät tapaturmat ja niiden ehkäisy läpi. Tyypillisiä trukkityöskentelyyn liittyviä tapaturmia ovat trukin ja esineiden väliin jääminen, lastauslaiturilta putoaminen, väärinkäytöstä aiheutuvat tapaturmat sekä trukin kaatuminen. Trukin käyttöä ja ajamista on myös hyvä saada harjoitella turvallisissa olosuhteissa ennen itsenäistä työskentelyä. 

Myös teknologian hyödyntäminen kannattaa — markkinoilla on saatavilla laitteistoja, jotka tunnistavat jalankulkijat ja trukit varoittaen törmäysvaarasta risteyskohdissa. Käyttöön voi ottaa myös kalustonhallintajärjestelmän, joka kerää dataa trukkien törmäyksistä. Kerätyn datan pohjalta voidaan ohjeistaa trukinkuljettajia ja kehittää työprosesseja turvallisemmiksi.

Lue artikkeli aiheesta: Turvallisuusjärjestelmät tarkempaan tarkasteluun »

Kuka saa ajaa trukkia?

On myös muistettava, ettei kuka tahansa saa ajaa trukilla, vaan siihen tarvitaan työnantajan myöntämä ajolupa. Työnantaja voi sallia trukilla ajamisen ainoastaan niille työntekijöille, joiden osaamisen hän on varmistanut. Luvan saaneiden työntekijöiden on osattava trukkityöskentelyyn liittyvät turvalliset työtavat.

02014-0103-01-lo

Trukin käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Käyttöönottotarkastus suoritetaan ennen trukin käyttöönottoa. Tarkastuksessa varmistetaan trukin toimintakunto.

Uusien trukkien kohdalla on varmistettava, että käyttöohjeet ovat mukana. Työnantajan on myös hyvä laatia käyttöohjeista selkeät kirjalliset ohjeet, jotta tarvittava informaatio löytyy nopeasti. Uusien laitteiden turvallisuudesta vastaa viime kädessä valmistaja.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan trukin toimintakunto tietyin määräajoin, yleensä vuosittain. Jos koneessa epäillään vikaa tai siitä on aiheutunut vaaratilanne, määräaikaistarkastus tulee suorittaa ennen uutta käyttöä. Vaativissa olosuhteissa tarkastus on hyvä tehdä useammin. Lue myös Trukin turvallisuusmääräykset.

Tarkista, että vuosittainen määräaikaistarkastus sisältää seuraavat asiat:

 • Trukin nestepintojen ja jäähdytysnesteen tarkastus
 • Öljyn ja jarrunesteiden vaihto
 • Trukin maston toiminnan ja taittopyörien tarkastus
 • Nosto- ja hydrauliketjujen kunnon tarkastus
 • Sylintereiden ja ohjausnivelien toiminnan tarkastus

 Määräaikaistarkastusten lisäksi, trukinkuljettajien tulee suorittaa trukin käyttöönottotarkastus päivittäin. Lue myös Trukin ajoonlähtötarkastus. Myös trukin säännöllisestä puhdistuksesta on huolehdittava.

Trukkien säännöllinen huolto ja perusteelliset tarkastukset lisäävät turvallisuutta ja tuottavuutta. Lisäksi ne vähentävät yllättäviä vikoja ja pidentävät trukin käyttöikää.

Turvallinen työympäristö

Työympäristön rooli turvallisuudessa on merkittävä. Työskentelytiloista ei saa aiheutua liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Työpaikalla on pystyttävä liikkumaan esteettömästi ja turvallisesti. Trukki- ja jalankulkuliikenteelle on myös varattava riittävästi tilaa — kulkuväylän olisi hyvä olla reilu kolme metriä leveä.

Hyvä ja häikäisemätön valaistus on myös olennainen osa turvallista trukkityöskentelyä, kuten myös ergonomiset työskentelytilat. Järjestystä ja siisteyttä voidaan ylläpitää työvälineiden ja laitteiden palautuksella omille paikoilleen. Edellä mainituista kannattaa olla olemassa selkeä suunnitelma ja siivouksen on hyvä tapahtua säännöllisesti.

Turvallinen työympäristö

Työskentele turvallisemmin, tehokkaammin ja mukavammin - lataa tästä kattava opas turvalliseen trukkityöskentelyyn!

trukkiturvallisuus-opas
Turvallisen trukkityöskentelyn opas sopii sinulle, joka työskentelet trukkien parissa sekä työnantajallesi kuin myös aiheesta kiinnostuneille.

Oppaan avulla otat haltuun seuraavat asiat:

 • Trukki ja työturvallisuus
 • Trukin ajoonlähtötarkastus
 • Trukki liikenteessä - näin ajat turvallisesti
 • Trukin ajo-ohjeet
 • Trukin kuljettamiseen tarvitaan ajolupa
 • Trukin turvallisuusmääräykset
 • Kuormitustaulukko ja nostokykytaulukko – näin lasket turvallisen painopiste-etäisyyden
Täytä lomake ja lataa materiaali!
bt-staxio-hwe100-and-bt-levio-lwe130_hi copy

Trukin turvallisuusmääräykset

Jotta työskentely olisi mahdollisimman turvallista, Suomen laki velvoittaa meitä noudattamaan tiettyjä pelisääntöjä. Näin myös trukkityöskentelyssä.

Muistathan aina ensisijaisesti tarkistaa esimieheltäsi, mitkä lait velvoittavat juuri sinua omassa työssäsi. Työpaikallasi voi lisäksi olla käytössä omia turvallisuuteen liittyviä pelisääntöjä.

Trukkityöskentelyä koskevat turvallisuusmääräykset Suomen laissa

1. Ajolupa on aina oltava
Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa, eli ajolupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen. Työntekijällä tulee olla riittävät tiedot kyseisen työpaikan mahdollisista riskitekijöistä ja hänet on perehdytettävä työhön ja työpaikan menetelmiin.

2. Riskien arviointi ja minimointi
Ennen trukkityöskentelyn aloittamista, työpaikalla on aina syytä arvioida turvallisuusriskit ja mahdollisuuksien mukaan poistaa ne.

3. Ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi
Liikenteelle on varattava riittävästi tilaa. Liikennereittejä suunniteltaessa on huomioitava reittien sijoittaminen ja mitoitus siten, että liikenteen tarkoituksenmukainen kulku ja turvallisuus varmistetaan. Liikennereittien läheisyydessä työskentelevien henkilöiden turvallisuus on myös huomioitava. Jos jalankulkijoiden ei ole turvallista kulkea ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen porttien kautta, heille on oltava omat erilliset ovet, jotka sijoitetaan pääasiallisesti ajoneuvoliikennettä varten tarkoitettujen porttien välittömään läheisyyteen. Nämä erilliset ovet on pidettävä esteettöminä ja ne on merkittävä selvästi.

4. Tarvittaessa on laadittava liikenneohjeet
Tarvitaanko työpaikalla liikenneohjeet? Kiinnitä huomiota riskeihin, työpaikan toiminnan luonteeseen sekä liikenteen ja kuljetettavan tavaran määrään ja laatuun. Minkä verran liikennettä työpaikalla on? Mitä enemmän liikennettä, erilaisia kulkuvälineitä ja kuljetettavaa tavaraa, sitä todennäköisemmin on syytä suunnitella ja järjestää työpaikan liikennettä, sekä perehdyttää työntekijöitä liikennöintiohjeista.

5. Kulkutiet on pidettävä turvallisina
Kulkutiet, käytävät, pelastustiet, työskentelytasot ja muut alueet, joissa työntekijät työnsä vuoksi liikkuvat on pidettävä turvallisessa kunnossa. Järjestys ja siisteys vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen. Esteet, jotka voivat aiheuttaa liukastumis-, kompastumis- tai putoamisvaaraa tulee poistaa.

6. Sopiva ja tehokas valaistus
Trukkityöskentely edellyttää riittävän tehokkaan ja työhön sopivan valaistuksen. Valaistuksessa on syytä huomioida kokonaiskuva ja miettiä, onko eri tiloissa suurta vaihtelevuutta valon kirkkaudessa. Ajetaanko esimerkiksi ensin ulos, missä valo on hyvin voimakasta ja takaisin sisään pimeämpään varastoon? Silmät eivät heti sopeudu valaistuksen äkilliseen vaihteluun.

7. Trukin riittävät ohjeet
Jotta trukkityöskentely olisi turvallista, niiden käyttöä varten tulee olla ohjeet. Nämä ohjeistavat kuljettajaa muun muassa tarkastuksessa, kunnossapidossa ja käytössä.

Ohjeiden tulee olla kaikkien niiden työntekijöiden saatavilla ja ymmärrettävissä, jotka työskentelevät trukkien kanssa. Trukkien käyttöohjekirjassa on hyvä olla mukana muun muassa ohjeet istuimen säätämiseksi, ohjeet miten trukista noustaan ja poistutaan, ohjeet miten trukkia käsitellään turvallisesti ja miten trukki pysäköidään. Ohjeiden tulee aina olla ajan tasalla, kysy tarvittaessa lisää trukin valmistajalta.

8. Trukkien kunnossapito
Työvälineitä ja muita laitteita on käytettävä, hoidettava, huollettava ja puhdistettava asianmukaisella tavalla. Trukkia pitää säännöllisesti huoltaa koko käyttöiän aikana ja huolto tulee suorittaa riittävän ammattitaitoisella henkilöllä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Trukin huoltokirjaa on pidettävä ajan tasalla ja mahdolliset viat ja vauriot tulee korjata.

Ajoonlähtötarkastus on hyvä suorittaa aina ennen trukin käyttöä, näin trukin toimintakuntoa seurataan säännöllisesti. Trukin turvallisuuden ylläpitäminen on myös trukinkuljettajan vastuulla ja hänen on ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle viipymättä, jos hän havaitsee puutteita tai vikoja, joista voi olla vaaraa työntekijöille.

hero-image-koulutus

Trukin kuljettamiseen tarvitaan ajolupa

Suomessa virallista trukkikorttia ei ole olemassa. Vuodesta 2008 lähtien asetuksen mukaan on kuitenkin aina oltava kirjallinen ajolupa.

Ajoluvan saa työnantajalta, joka saa myöntää luvan sellaiselle henkilölle, jolla on riittävät kyvyt ja taidot trukin turvalliseen käyttämiseen kyseisellä työpaikalla. Tulkinnanvaraiseksi on kuitenkin jätetty, mitä riittävillä taidoilla käytännössä tarkoitetaan. Siksi käytäntö vaihtelee paljon yrityksestä toiseen.

Valitettavan usein turvallisuutta ei ole asetettu pääprioriteetiksi, vaan ajolupia saatetaan myöntää kiireisellä aikataululla turhankin nopeasti. On syytä muistaa, että trukki on aina vaarallinen työväline. Jos trukkionnettomuus sattuu omalla työpaikalla, se koskettaa koko työyhteisöä. Pitkällä tähtäimellä turvallinen työskentelymalli on myös tehokkain työskentelymalli.

Ajolupa vai trukkikortti?

Tänä päivänä puhutaan paljon trukkikorteista. Markkinoilla on monia eri trukkikoulutuksen järjestäjiä, jotka lupaavat suoritetun koulutuksen päätteeksi trukkikortin. Rekrytointitilanteissakin saattaa joskus törmätä siihen, että työnhakijalta toivotaan trukkikorttia. Trukkikoulutus on todella hyvä käydä, eikä trukkikortista haittaa ole. Se todistaa, että olet saanut kyseisen koulutuksen.

Trukkikortti ei kuitenkaan korvaa ajolupaa. Ajolupa on työnantajan myöntämä ja se on työpaikkakohtainen. Miksi? Koska ajolupa osoittaa, että sinulla on työnantajasi mukaan riittävät taidot ajaa trukilla kyseisellä työpaikalla ja olet saanut siellä riittävän perehdytyksen työpaikan riskitekijöistä, menetelmistä ja turvallisuuteen liittyvistä säännöistä.

Lue artikkeli aiheesta: Mikä on trukkikortti? »

Ajoluvan myöntäminen työntekijälle

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työturvallisuudesta trukin kanssa. Mutta kenelle ajoluvan voi myöntää? Työnantaja voi myöntää ajoluvan työntekijälle, jolla on riittävät taidot turvalliseen trukkityöskentelyyn. Ennen ajoluvan myöntämistä on siis varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky työvälineen turvalliseen käyttämiseen ja riittävät tiedot kyseisen työpaikan riskitekijöistä.

Lisäksi on tarkistettava, että työntekijää on riittävissä määrin perehdytetty työhön ja työpaikan menetelmiin. Ajoluvassa on myös hyvä ottaa kantaa siihen, millaisia trukkeja lupa koskee. Trukkimalleja on runsaasti ja ne voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia.

Olemme koonneet helpon tarkistuslistan trukin ajoluvan myöntämiselle, lataa se tästä. Tarkistuslistan yhteydessä on myös ajolupamalli, jota voi käyttää pohjana ajolupaa laadittaessa.

safety-training_HI_16311

Trukin ajoonlähtötarkistus

Trukin ajoonlähtötarkastus on tärkeä osa trukin kunnossapitoa ja turvallista työskentelyä. Näin ennaltaehkäistään monia vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Säännöllisten ja perusteellisten tarkastusten myötä trukkien kunto myös säilyy hyvänä pitkään.

Ajoonlähtötarkastus on suoritettava päivittäin ennen ajoon lähtöä. Suorita ajoonlähtötarkastus aina samassa järjestyksessä, jotta se alkaa sujumaan rutiinilla. 

Ajoonlähtötarkastus — huomioi seuraavat asiat!

 1. Tarkasta trukin kunto silmämääräisesti vaurioiden ja vuotojen varalta.

 2. Tarkasta kuljettajan työtila, turvakatos, trukin ohjaamo ja haarukoiden kunto.

 3. Kokeile, että ohjaus toimii moitteettomasti.

 4. Tarkasta hydrauliikkaneste ja akun varaus.

 5. Tarkasta renkaiden kunto aukkojen ja halkeamien varalta. Renkaiden täytyy olla myös kunnolla kiinni.

 6. Varmista nostolaitteen ja maston sylinterit, letkut ja nostoketjut. Nostoketjun on oltava ehjä ja kiinni, eikä sylintereissä saa olla vuotoja.

 7. Hydrauliikkaletkujen on oltava ehjät. Ne eivät saa vuotaa, eikä letkujen pinnassa saa olla vaurioita.

 8. Varmista ajotoiminta ajamalla hitaasti eteen- ja taaksepäin. Testaa samalla nostojen ja laskujen toimivuus. Huomioi myös jarrujen (myös käsijarru) kunto, maston liikkeet ja muut toiminnot.

 9. Varmista, että trukin äänimerkki ja valot toimivat moitteettomasti. Tarkista myös akkuveden määrä ja lisää sitä tarvittaessa.

 10. Tarkasta lopuksi turvavyöt, kuormitustaulukko ja huoltokyltti.

Ilmoita työnjohdolle välittömästi havaitsemistasi vioista ja puutteista! Viallista tai puutteellista trukkia ei saa käyttää.

Trukki liikenteessä - näin ajat turvallisesti

Trukki on aina vaarallinen väline. Missä trukki, siinä myös onnettomuusriski.

– Trukissa kaikkein vaarallisinta on sen massa. Trukkien suuri paino aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja myös materiaalivahinkoja, kertoo Joona Salminen, tuotepäällikkö ja kouluttaja Toyota Material Handlingilta.

DSC00954

Joona Salminen, tuotepäällikkö ja kouluttaja

Hyvä ja turvallinen ajotekniikka ovat toisin sanoen elintärkeitä asioita.

– Tärkeintä on ajaa taakka alhaalla ja siihen suuntaan mihin näkyvyys on paras. Älä unohda ympäristön huomioimista. Kuskin on osattava seurata ympäristöä ja taakkaa samanaikaisesti. Tarkkaile esimerkiksi, ettet vahingossa törmää kattorakenteisiin tai hyllyihin sekä kiinnitä erityistä huomiota jalankulkijoihin.

Ennakoi, ennakoi ja ennakoi

Onhan käytössäsi sopiva väline kyseiselle materiaalille? Tarjolla on paljon erilaisia trukkeja eri tarkoituksiin. Muista varmistaa, ettei trukki ole alimitoitettu ja että trukki soveltuu kyseisen taakan käsittelyyn.

– On tärkeä muistaa, että tekniikka kehittyy jatkuvasti ja nykyään voi olla olemassa tehokkaampia ja turvallisempia tapoja työskennellä kuin aikaisemmin. Meiltä voi aina kysyä, jos on epävarma nykyisten toimintatapojen oikeellisuudesta.

Kuten myös tavallisessa autoliikenteessä, ennakointi on avainsana.

– Trukin keskimääräinen pysähdysaika on noin kolme metriä kun ajat kävelyvauhtia. Jos lähestyt risteysaluetta, ennakoi, äläkä paahda täysillä eteenpäin. Muista, että joku voi tulla yllättäen trukin ajolinjalle.

Trukkiturvallisuus on yhteinen asia

Hyvä ajotekniikka ei yksinään riitä. Turvalliseen trukkiliikenteeseen vaikuttaa moni muukin asia, ennen kaikkea ympäristö sekä ihmisten suhtautuminen ja käyttäytyminen. On tärkeä muistaa, että trukkiturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Se koskee jokaista henkilöä, joka on trukkien kanssa tekemisissä tai työskentelee yrityksessä, jossa trukkeja käytetään.

– Kaikkiin sattuu jos yhtä sattuu. Vaikka et olisi itse osallisena, tapaturma varmasti riipaisee sinuakin jos se sattuu yrityksessä, jossa olet töissä. Siksi trukkiturvallisuus koskee ihan kaikkia yrityksen työntekijöitä, olitpa sitten siivooja tai toimitusjohtaja.

Jalankulkijatkin on syytä kouluttaa

Ennen trukilla ajamista, on varmistettava, että kaikki trukkien kanssa jollain tavalla tekemisissä olevat henkilöt on perehdytetty. Nykyään yleensä trukin kuljettajat ovat hyvin perillä turvallisuudesta, mutta jalankulkijoiden kouluttamiseen olisi syytä panostaa enemmän.

– Tapaturmista yli 40 prosenttia on jalankulkijan ja trukin yhteentörmäyksiä. Kuljettajalla ei aina ole paras näkyvyys ja vaaratilanteet sattuvat yleensä nopeasti. Kaikki eivät osaa nähdä trukkia uhkana ja siksi trukin vaarallisuuden tiedostaminen on tärkeä asia. Se pitää tuoda koko henkilökunnan tietoisuuteen.

Ympäristöönkin kannattaa kiinnittää huomiota.

– Monessa yrityksessä ympäristö on aina pysynyt samanlaisena, eikä sitä ole kehitetty. Tuotantoa kannattaa aina miettiä myös turvallisuuden kautta, eikä pelkästään tehokkuuden kautta. Täytyy muistaa, että turvallinen työympäristö on myös kaikkein tehokkain työympäristö.

Lataa opas turvalliseen trukkityöskentelyyn
tps-safety-factory_HI_10358

Trukin ajo-ohjeet - työskentele turvallisesti

Oikeiden ajotapojen osaaminen ja niiden noudattaminen ovat tärkeä osa vaaratilanteiden ehkäisyä ja turvallista trukkityöskentelyä. Trukkia käyttävien henkilöiden on hallittava oikeaoppinen trukin käyttö ja tiedostettava riskit, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin.

Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä jo trukkimallin valinta on ratkaisevan tärkeää turvallisen trukkityöskentelyn kannalta. Trukkimalleja on olemassa kymmeniä erilaisia. Trukkikuskin on osattava valita oikeanlainen trukki työskentelyä varten. Hänen täytyy tietää, onko trukin koko ja tyyppi sopiva kyseenomaiseen työskentelyyn ja riittääkö trukin nostokyky. Lisäksi tärkeää on myös tietää, onko trukissa oikeanlainen varustus.

Trukin ajo-ohjeet

Trukkia on aina ajettava kuljettajan paikalta. Kuljettajan kehonosat eivät saa olla trukin ulkopuolella. Ajon aikana kuorman on aina oltava alhaalla. Kuormaa ei myöskään saa nostella, paitsi pinottaessa. Haarukoiden laahaaminen maata tai lattiaa vasten on kielletty.

Ole erityisen tarkkaavainen silloin, kun muita henkilöitä tai esineitä on työympäristössä. Varmista, että trukille ja kuormalle on riittävästi tilaakun ajat kapeilla käytävillä. Sovita nopeus tilanteen mukaan. Vähennä ajonopeutta aina risteyksissä ja silloin, kun näkyvyys on huono. Pyydä tarvittaessa joku avuksesi.

Varo ajettaessa  yläpuolella olevia esteitä, kuten esimerkiksi putkistoja, valaisimia ja oviaukkoja. Huomioi myös kuorman korkeus sekä -leveys oviaukkojen kohdalla.

Muuta huomioitavaa:

 • Ajaessasi tarkkaile ympäristöäsi ja huolehdi siitä, että näet mihin ajat
 • Tarkkaile myös kuormaa, äläkä koskaan kuljeta huonosti kasattua kuormaa
 • Aja tasaista vauhtia, vältä turhia jarrutuksia ja kiihdytyksiä
 • Pidä tarvittava turvaväli edellä ajavaan trukkiin
 • Pidä trukin haarukat noin 30 cm:n korkeudella, mutta huomioi myös kuljetettavan materiaalin ja ajoalustan erityispiirteet

Liikennesäännöt trukilla ajettaessa

 • Jalankulkijan tulee huomioida trukkiliikenne ja väistää trukkeja. Usein jalankulkijalla on parempi näkyvyys kuin trukin kuljettajalla
 • Hyllyväleistä ja muuten sivuilta tulevat väistävät pääkäytävällä ajavia
 • Jos et näe, älä aja
 • Noudata ensisijaisesti työpaikan omia ohjeistuksia ja ajosääntöjä
 • Kommunikoi muiden kanssa, jotta he varmasti tietävät aikomuksesi. Hyvä tapa on ottaa katsekontakti jalankulkijaan

Trukin ajosuunta ja -nopeus
Kovassa vauhdissa ei kykene tarkkailemaan riittävästi ympäristöä, sillä osa keskittymisestä kohdistuu trukin hallintaan. Samalla ajomatka ennen jarrutuksen alkamista pitenee, kuten myös jarrutuksen aikainen pysähtymismatka. Aja aina sellaisella nopeudella, että pystyt pysäyttämään trukin turvallisesti tarvittaessa.

Trukin ajosuuntaa ohjaavat vivut ja polkimet vaihtelevat trukkimallista riippuen.Trukin ajosuuntaa voi vaihtaa käsivivulla eteen tai taakse. Suunnan vaihto onnistuu myös jalkapolkimilla. Varmista aina millaisilla ominaisuuksilla kyseinen trukki on varustettu ja harjoittele ajamista ennen kuin aloitat työskentelyn koneella.

Trukilla kääntyminen
Ohjausperiaatteet vaihtelevat eri trukeilla, joten tarkasti liikkeet oppii vasta käytännön työssä. Suurinta osaa trukeista ohjataan kääntyvien takapyörien avulla. Tämän vuoksi kääntösäde on pieni ja trukin peräosa liikkuu nopeammin sivusuuntaan autoon verrattuna.

Kääntyessä trukin taakse tulee jättää tarpeeksi tilaa, ettei jyrkästi kaartuva takaosa osu esineisiin, rakenteisiin tai ihmisiin. On myös varottava, etteivät renkaat mene linkkuun ja ettei käännös ole liian jyrkkä. Se saattaa jopa kaataa trukin. Täydessä käännöksessä keskipakoisvoima kohdistuu kuljettajaan kuorman sijaan. Tämän vuoksi käännöksiä tehdessä on noudatettava erityistä varovaisuutta!

Jos trukki alkaa kaatua, pysy trukin sisällä, pidä ohjauspyörästä kiinni ja tue itseäsi jaloillasi. Työnnä itseäsi pois kaatumasuunnasta.

kaytetyt-trukit-iso-kuva-1

Kuormitustaulukko ja nostokykytaulukko – näin lasket turvallisen trukin painopiste-etäisyyden

Painopiste-etäisyys, taakan ulkomitat ja paino. Siinä muutama esimerkki asioista, jotka vaikuttavat trukin nostokykyyn. On siis väärin luottaa siihen, että trukki nostaa aina nimellisnostokykynsä verran – muista aina tarkistaa oikea nostokyky ennen trukin käyttöä.

Väärin tulkittu nostokyky on suuri turvallisuusriski. Liian suuri kuorma voi johtaa esimerkiksi trukin kaatumiseen Tämä tarkoittaa pahimmassa tapauksessa vakavia henkilövahinkoja ja suuria materiaalivahinkoja.

Tärkeimmät trukin nostokykyyn vaikuttavat asiat ovat painopiste-etäisyys, nostokorkeus ja mahdolliset lisälaitteet. Nämä käydään tarkemmin läpi alla.

1. Painopiste-etäisyys

Painopiste ja painopiste-etäisyys on syytä ottaa huomioon trukin todellista nostokykyä selvitettäessä. Mutta mitä kyseisillä käsitteillä tarkoitetaan?

Taakan painopiste on se piste, johon voidaan ajatella, että taakan paino keskittyy. Mikäli taakan paino jakautuu tasaisesti, painopiste sijaitsee taakan keskellä. Kun trukille kasataan kuormaa, on aina pyrittävä saamaan painopiste mahdollisimman alas, sillä näin on turvallisempi työskennellä. Mitä korkeammalla taakan painopiste sijaitsee, sitä helpommin taakka kaatuu. Pyri aina siihen, että painopiste on keskellä taakkaa sivuttaissuunnassa.

Painopiste-etäisyydellä taas tarkoitetaan trukin kuorman painopisteen ja haarukoiden tyven välistä etäisyyttä. Painopiste-etäisyys on helppo laskea jos kuorma on tasaisesti jakautunut esimerkiksi kuormalavan päälle. Silloin ei tarvitse kuin mitata taakka haarukan pituussuunnassa ja jakaa saatu arvo kahdella  (esimerkiksi 1200 mm / 2 = 600 mm).

Trukin todellinen nostokyky riippuu siis taakan painopiste-etäisyydestä. Mikäli taakan painopiste-etäisyys siirtyy kauemmaksi haarukan tyvestä, vähenee koneen nostokapasiteetti.

2. Lisälaitteet

Mahdolliset lisälaitteet, kuten vaikkapa rullapihdit, haarukkapihdit, kääntölaitteet tai asetin- ja sivusiirtolaitteet alentavat trukin nostokykyä. Jos yllä mainitut laitteet ovat painavia ja paksuja, niiden vaikutus todelliseen nostokykyyn voi olla hyvinkin suuri. Muista huomioida, että lisälaitteen paksuus vie käsiteltävää taakkaa kauemmaksi trukin etuakselista, jolloin myös taakan painopiste siirtyy kauemmaksi. Lisälaite itsessään voi olla painava ja näin vähentää myös koneen nostokapasiteettia. Mikäli koneessa on lisälaite, tulee se huomioida koneen nostokykytaulukossa.

3. Nostokorkeus

On myös aina muistettava huomioida trukin nostokorkeus kun määritellään trukin nostokyky. Mitä korkeammalle taakkaa nostetaan, sitä vähemmän koneella pystytään nostamaan. Esimerkiksi jos polttomoottorikäyttöisellä vastapainotrukilla, jonka nimellisnostokyky on 1750 kg / 500 mm, nostaa taakkaa 5,5 metrin korkeuteen, todellinen nostokyky on vain 1050 kg / 500 mm. Kapasiteetin muutokset ovat aina konekohtaisia.

Katso esimerkit taulukosta!

Taulukosta näkee kuinka eri painopiste-etäisyydet vaikuttavat nostokykyyn. Painopiste-etäisyydet löytyvät taulukon alapalkista. Vasemmalla puolella taas on merkitty kuinka monta kiloa trukki voi nostaa mihinkin korkeuteen.

Toyota-28_72dpi

Taulukko: Tässä esimerkissä näkyy kuinka eri painopiste-etäisyydet (alapalkki) vaikuttavat vastapainotrukin nostokykyyn (nostokyky vasemmalla, nostokorkeus oikealla).

Lue artikkeli aiheesta: Trukin nostokapasiteetin oikea mitoitus erikoistaakkojen käsittelyssä »

Lataa kattava opas turvalliseen trukkityöskentelyyn

Turvallisen trukkityöskentelyn opas sopii sinulle, joka työskentelet trukkien parissa sekä työnantajallesi kuin myös aiheesta kiinnostuneille.

trukkiturvallisuus-opas

Oppaan avulla otat haltuun mm. seuraavat asiat:

 • Trukki ja työturvallisuus
 • Trukin ajoonlähtötarkastus
 • Trukki liikenteessä - näin ajat turvallisesti
 • Trukin kuljettamiseen tarvitaan ajolupa
 • Trukin turvallisuusmääräykset
 • Kuormitustaulukko ja nostokykytaulukko – näin lasket turvallisen painopiste-etäisyyden
Täytä lomake ja lataa materiaali!